محصولات جدید

نمایش 1 - 24 از 33 مورد
 • شاسی طرح دار 1362
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1362
  1362

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  91,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1361
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1361
  1361

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  34,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1360
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1360
  1360

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  84,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1359
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1359
  1359

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوبقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  31,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1358
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1358
  1358

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  151,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1357
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1357
  1357

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  55,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1356
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1356
  1356

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  60,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1355
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1355
  1355

  مناسب : عکس های عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  62,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1354
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1354
  1354

  مناسب : عکس های افقیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  62,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1353
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1353
  1353

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوبقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  98,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1352
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1352
  1352

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  94,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1351
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1351
  1351

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  60,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1350
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1350
  1350

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  43,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1349
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1349
  1349

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوبقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  31,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1348
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1348
  1348

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  55,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1344
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1344
  1344

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  67,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1343
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1343
  1343

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوبقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  106,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1342
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1342
  1342

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  41,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1341
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1341
  1341

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  120,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1335
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1335
  1335

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  50,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1340
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1340
  1340

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  122,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1339
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1339
  1339

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوب + پلکسی گلسقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  58,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1338
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1338
  1338

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوبقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  60,000 تومان
 • شاسی طرح دار 1337
  جدید
  در دسترس
  شاسی طرح دار 1337
  1337

  مناسب : عکس های افقی و عمودیجنس شاسی (قاب) : چوبقطر شاسی : حداقل 6 میلیمتربهترین شیوه کاربری : به صورت دیوارینیاز به نصب در محل : نداردقطعات جدا از هم : ندارد

  77,000 تومان